شرح تصویر

دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 01
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 01
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 02
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 02
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 03
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 03
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 04
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 04
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 05
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 05
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 06
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 06
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 07
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 07
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 08
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 08
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 09
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 09
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 10
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 10
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 11
دیدار خانم خداکرمی با شهرداران مدارس منطقه 8 - 96.12.22 - 11