شرح تصویر

بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 01
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 01
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 02
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 02
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 03
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 03
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 04
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 04
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 05
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 05
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 06
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 06
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 07
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 07
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 08
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 08
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 09
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 09
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 10
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 10
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 11
بازدید آقای فراهانی از منطقه 8 - 96.09.23 - 11