شرح تصویر

بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 1
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 1
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 2
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 2
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 3
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 3
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 4
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 4
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 5
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 5
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 6
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 6
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 7
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 7
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 8
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 8
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 9
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 9
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 10
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 10
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 11
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 11
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 12
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 12
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 13
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 13
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 14
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 14
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 15
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 15
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 16
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 16
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 17
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 17
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 18
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 18
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 19
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 19
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 20
بازدید علی اعطا و آرش میلانی از کاخ گلستان - 98.11.07 - 20