شرح تصویر

نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 1
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 1
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 2
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 2
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 3
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 3
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 4
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 4
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 5
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 5
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 6
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 6
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 7
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 7
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 8
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 8
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 9
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 9
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 10
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 10
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 11
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 11
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 12
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 12
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 13
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 13
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 14
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 14
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 15
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 15
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 16
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 16
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 17
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 17
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 18
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 18
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 19
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 19
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 20
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 20
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 21
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 21
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 22
نشست خبری علی اعطا و سید محمود میر لوحی - 98.11.06 - 22