شرح تصویر

دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 1
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 1
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 2
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 2
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 3
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 3
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 4
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 4
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 5
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 5
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 6
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 6
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 7
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 7
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 8
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 8
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 9
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 9
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 10
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 10
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 11
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 11
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 12
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 12
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 13
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 13
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 14
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 14
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 15
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 15
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 16
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 16
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 17
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 17
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 18
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 18
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 19
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 19
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 20
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 20
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 21
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 21
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 22
دیدار شهربانو امانی با دانش آموزان مدرسه علامه طباطبایی - 98.11.06 - 22