شرح تصویر

یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 1
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 1
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 2
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 2
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 3
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 3
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 4
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 4
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 5
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 5
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 6
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 6
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 7
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 7
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 8
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 8
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 9
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 9
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 10
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 10
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 11
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 11
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 12
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 12
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 13
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 13
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 14
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 14
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 15
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 15
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 16
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 16
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 17
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 17
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 18
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 18
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 19
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 19
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 20
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 20
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 21
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 21
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 22
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 22
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 23
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 23
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 24
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 24
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 25
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 25
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 26
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 26
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 27
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 27
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 28
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 28
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 29
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 29
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 30
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 30
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 31
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 31
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 32
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 32
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 33
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 33
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 34
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 34
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 35
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 35
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 36
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 36
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 37
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 37
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 38
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 38
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 39
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 39
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 40
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 40
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 41
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 41
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 42
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 42
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 43
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 43
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 44
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 44
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 45
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 45
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 46
یکصد و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.11.06 - 46