شرح تصویر

بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 1
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 1
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 2
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 2
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 3
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 3
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 4
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 4
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 5
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 5
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 6
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 6
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 7
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 7
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 8
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 8
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 9
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 9
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 10
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 10
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 11
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 11
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 12
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 12
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 13
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 13
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 14
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 14
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 15
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 15
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 16
بازدید محسن هاشمی از مدرسه شهید خداقلی - 98.11.02 - 16