شرح تصویر

دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (1)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (1)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (2)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (2)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (3)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (3)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (4)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (4)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (5)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (5)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (6)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (6)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (7)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (7)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (8)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (8)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (9)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (9)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 -  (10)
دیدار محسن هاشمی با خانواده شهید سرافراز سردار قاسم سلیمانی - 98.10.14 - (10)