شرح تصویر

0دستور جلسه186.pdf

ضمائم


1 طرح الحاق یک بند به مصوبه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری -ردیف.pdf
2 طرح الزام شهرداری به ارائه رایگان خدمات مجموعه های ورزشی ... -ردیف.pdf
3 تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری پیرامون بدهی 69هزار میلیارد تومانی ... -ردیف.pdf
موارد قانونی تحقیق و تفحص.pdf
4 اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران -ردیف.pdf
اصلاحیه ماده مدیریت تعارض منافع شهرداری .pdf
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش وزارت شهرسازی و معماری .pdf
مصوبه 2486.pdf
5 طرح - اصلاحیه مصوبه اعطای نشان های شهروندی - ردیف .pdf
6 انتخاب 2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ...ردیف .pdf
7 نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی -ردیف.pdf
2530@ عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای.pdf
2567@ضرايب تعديل ارزش معاملاتي هر يك از بلوك‌هاي شهر تهران موضوع مصوبه 2530.pdf
8 سند جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تهران -ردیف.pdf
9 استفاده از ظرفیت همکاری در حمایت از مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب - ردیف .pdf
2062@جوابیه اعتراض به مصوبه 2047 - آیین نامه ساماندهی کارآفرینی.pdf
2047@آیین نامه توسعه و ساماندهی کارآفرینی.pdf
1601مصوبه کنترل کاهش آیسیب های اجتماعی.pdf