شرح تصویر

0دستورجلسه185.pdf
1 تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی و کاربردی -ردیف.pdf
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه.pdf
گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری .pdf
گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری .pdf
گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل .pdf
گزارش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی.pdf
گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی .pdf
فايل نهايي رشته ها.pdf
2 گزارش خزانه دار شورا در مورد درآمد و هزینه شهرداری در آبان ماه -ردیف.pdf
3 طرح الحاق یک بند به مصوبه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری -ردیف.pdf
4 تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری پیرامون بدهی 69هزار میلیارد تومانی ... -ردیف.pdf
موارد قانونی تحقیق و تفحص.pdf

اصلاحیه ماده مدیریت تعارض منافع شهرداری .pdf

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش وزارت شهرسازی و معماری .pdf
مصوبه 2486.pdf
6 طرح - اصلاحیه مصوبه اعطای نشان های شهروندی - ردیف .pdf
7 انتخاب 2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ...ردیف .pdf
8 نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی -ردیف.pdf
2530@ عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای.pdf
2567@ضرايب تعديل ارزش معاملاتي هر يك از بلوك‌هاي شهر تهران موضوع مصوبه 2530.pdf
9 سند جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تهران -ردیف.pdf
10 استفاده از ظرفیت همکاری در حمایت از مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب - ردیف .pdf
1601مصوبه کنترل کاهش آیسیب های اجتماعی.pdf
2047@آیین نامه توسعه و ساماندهی کارآفرینی.pdf
2062@جوابیه اعتراض به مصوبه 2047 - آیین نامه ساماندهی کارآفرینی.pdf