شرح تصویر

دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 1
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 1
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 2
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 2
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 3
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 3
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 4
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 4
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 5
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 5
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 6
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 6
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 7
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 7
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 8
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 8
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 9
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 9
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 10
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 10
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 11
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 11
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 12
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 12
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 13
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 13
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 14
دیدار مردمی الهام فخاری با شهروندان منطقه 10 - 98.10.02 - 14