شرح تصویر

0دستورجلسه184.pdf


 جوابیه شهرداری تهران - درآمد و هزینه عملکرد 6 ماه اول سال 98 -ردیف.pdf
1-3 گزارش ارسالی شهرداری -ردیف.pdf

3 تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری ... -ردیف.pdf

4 تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی و کاربردی -ردیف.pdf

5 اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران -ردیف.pdf

6 طرح - اصلاحیه مصوبه اعطای نشان های شهروندی - ردیف .pdf

7 نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی -ردیف.pdf

8 سند جامع مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تهران -ردیف.pdf

9 استفاده از ظرفیت همکاری در حمایت از مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب - ردیف .pdf

10 انتخاب 2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ...ردیف .pdf

بخشنامه 385996 سازمان اداری و استخدامی کشور.pdf

فايل نهايي رشته ها.pdf

ماده 17 اساسنامه دانشگاه جامع علمی و کاربردی .pdf

مصوبه 2429.pdf

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه.pdf

گزارش کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری .pdf

گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل .pdf

گزارش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی.pdf

گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی .pdf