شرح تصویر

0دســــتورجلـــسه181.pdf
1 طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1399 - ردیف .pdf
1-1 کل پیشنهادات توسط اعضای شورا - سیاست های بودجه سال 99 -ردیف.pdf
1-2 کل پیشنهادات اعمال نشده توسط اعضای شورا - سیاست های بودجه سال 99 -ردیف.pdf
2499@ الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارایه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات .pdf
2504@جوابیه اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه 2499 الزام به سامان بخشی لایحه عوارض و بهای خدمات .pdf
سیاست های اجرایی بودجه 93.pdf
سیاست های اجرایی 95.pdf
سیاست های اجرایی بودجه 97.pdf
سیاست های اجرایی بودجه 98.pdf
ماده 28 قانون .pdf
2 معرفی 13 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذیحساب - ردیف .pdf
5 تعیین ماموریت ها،حدود اختیارات و مسئولیت شوراهای معماری مناطق - ردیف .pdf
مصـــوبه 2484.pdf
مصوبه1616 طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران .pdf
7 نامگذاری ( صورتجلسه 34 - ردیف .pdf
8 نامگذاری ( صورتجلسه 35 - ردیف.pdf
12- انتخاب 10 نفر از اعضای شورا جهت عضویت در کمیسیون ماده 100.pdf