شرح تصویر

بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (1)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (1)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (2)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (2)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (3)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (3)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (4)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (4)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (5)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (5)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (6)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (6)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (7)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (7)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (8)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (8)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (9)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (9)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (10)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (10)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (11)
بازدید مجید فرهانی از پروژه های منطقه 8 - 98.09.13 - (11)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (1)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (1)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (2)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (2)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (3)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (3)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (4)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (4)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (5)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (5)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (6)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (6)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (7)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (7)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (8)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (8)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (9)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (9)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (10)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (10)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (11)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (11)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (12)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (12)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (13)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (13)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (14)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (14)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (15)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (15)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (16)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (16)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 -  (17)
دیدار مجید فراهانی با دبیر شورایاران منطقه 8 - 98.09.13 - (17)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (1)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (1)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (3)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (3)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (4)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (4)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (5)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (5)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (6)
ملاقات مردمی مجید فراهانی با شهروندان منطقه 8 - 98.09.13 - (6)