شرح تصویر

از ابتدای سال ۱۳۹۸، صورتجلسات صحن شورای اسلامی شهر تهران و مشروح مذاکرات جلسات صحن شورای اسلامی شهر تهران در قالب یک فایل واحد تلفیق شده و در صفحه مشروح مذاکرات بارگذاری می‌شود.
152.pdf
152.rar