شرح تصویر

دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 1
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 1
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 2
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 2
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 3
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 3
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 4
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 4
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 5
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 5
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 6
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 6
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 7
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 7
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 8
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 8
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 9
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 9
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 10
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 10
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 11
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 11
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 12
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 12
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 13
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 13
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 14
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 14
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 15
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 15
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 16
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 16
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 17
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 17
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 18
دیدار مجید فراهانی با مدیران ،شورایاران و شهروندان منطقه 5 - 98.07.10 - 18