شرح تصویر

دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 1
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 1
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 2
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 2
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 3
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 3
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 4
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 4
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 5
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 5
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 6
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 6
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 7
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 7
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 8
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 8
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 9
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 9
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 10
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 10
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 11
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 11
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 12
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 12
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 13
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 13
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 14
دیدار مردمی سید محمود میرلوحی در مسجد توحید باب همایون - 98.05.07 - 14