شرح تصویر

دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 01
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 01
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 02
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 02
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 03
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 03
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 04
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 04
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 05
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 05
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 06
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 06
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 07
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 07
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 08
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 08
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 09
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 09
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 10
دیدار شهرداران مدارس منتخب منطقه 12 با ناهید خداکرمی - 97.10.30 - 10