شرح تصویر

ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 01
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 01
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 02
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 02
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 03
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 03
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 04
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 04
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 05
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 05
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 06
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 06
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 07
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 07
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 08
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 08
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 09
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 09
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 10
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 10
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 11
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 11
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 12
ملاقات مردمی زهرا نژاد بهرام با اهالی محله ده ونک - 97.08.26 - 12