مدیریت مقالات

اخبار
شاخه
تپه های هزار تکلیف
کنکاش
تپه های هزار تکلیف
1396/5/3
تپه های عباس آباد پروژه ای فرا منطقه ای با ابعاد ملی
شورای چهارم در کفه ترازو
کنکاش
شورای چهارم در کفه ترازو
1396/4/11
افزایش چند برابری فضاهای فرهنگی ورزشی در دوره چهارم شورا
تاب اوری پایتخت
کنکاش
تاب اوری پایتخت
1396/4/11
استاندارد سازی زیر ساخت ها ضرورت ایمنی تهران
حمل و نقل عمومی و توسعه پایدار شهری
کنکاش
حمل و نقل عمومی و توسعه پایدار شهری
1396/4/11
نیاز به همراهی دولت ها بیش از گذشته در توسعه حمل و نقل عمومی

قانون موسوم به برج باغ رد از قطع درختان جلوگیری ک
کنکاش
قانون موسوم به برج باغ رد از قطع درختان جلوگیری ک
1396/4/11
تهران، شهر با غهاي بيدرخت
هزارتوي بافت فرسوده
کنکاش
هزارتوي بافت فرسوده
1396/4/11
احیای بافت فرسوده نیازمند تعاملات میان دستگاهی و تسهیل گری بیشتر است
جستاری بر لایحه مدیریت شهری
کنکاش
جستاری بر لایحه مدیریت شهری
1396/4/11
دولتی شدن مدیریت شهری مضرات بسیاری برای شهر دارد
ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری
کنکاش
ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری
1396/4/11
دولتها نگران کوچک شدن قلمروشان هستند
شورا با تحقق مدیریت یکپارچه  شهری تاثیر گذارتر خواهد بود.
کنکاش
شورا با تحقق مدیریت یکپارچه شهری تاثیر گذارتر خواهد بود.
1396/4/10
گزیده ای از مصوبات شورای شهر تهران در سال 94