تماس با شورا

شورای اسلامی شهر تهران


     نشانی:  

                 ساختمان شماره 1 :                   

  تهران - ضلع جنوبی پارک شهر- خيابان بهشت  

    

     ساختمان شماره  2 :  

ضلع جنوبی پارک شهر- خيابان بهشت -  کوچه شهید مجید انصاری 

 

                          پست الکترونیک :   Info.shora@tehran.ir                             


  تلفن:     51040000

نمابر:      55812093  


مرکز ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران  :    55811970        55811972         55811973          55811974          55811975 

نمابر:      55811971
صندوق پستی شورای شهر :11365/4389

خوشحال خواهیم شد پیشنهاد و نظرات ارزشمند خود را برای هرچه بهتر شدن وب  سایت شورای شهرتهران  را با ما درمیان گذارید.