اداره کل روابط عمومی و بین الملل

اداره کل روابط عمومی و بین الملل


اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهرتهران

 

 

تعریف از روابط عمومی کار شورای است و تعریف های زیاد و گوناگونی از روابط عمومی از سوی افراد صاحب نظر در این حرفه ارائه شده است؛ اما یکی از جامع ترین و کامل ترین تعاریفی که از روابط عمومی شده این است:

« روابط عمومی یعنی وکیل مدافع سازمان و مدعی العموم مردم»

اما هدف از تشکیل روابط عمومی برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسوولین و جلب همکاری و بسط تفاهم عمومی، آگاهی مردم از عملکرد دستگاه مطبوع، آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح ها و برنامه ها، و ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی کارکنان می باشد.

با ارائه تعاریفی که در بالا ذکر شد اداره کل روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران می کوشد تا با قرار گرفتن در چارچوب ذکر شده علاوه بر وظایف محوله و خدمت به شهروندان محترم، جایگاه نمونه و ممتازی در شورای اسلامی شهر تهران داشته باشد.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران به صورت اداره کل بوده و زیر نظر مستقیم رییس شورای اسلامی شهر تهران فعالیت می کند. واحدهای روابط عمومی شورا به شرح زیر می باشد:

الف) مدیرکل روابط عمومی شورا که به طور مستقیم از سوی رییس شورای شهر انتخاب و با نظارت ایشان فعالیت می کند.

ب) معاونت اجرایی

1. اداره تشریفات و مراسم  2. سمعی و بصری   3. تبلیغات   4. پشتیبانی   5 . کتابخانه

ج) معاونت اطلاع رسانی

1. رسانه ها   2. پرتال     3. ارتباطات مردمی    4. ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی   5. بولتن

د) معاونت بین الملل

1. ارتباطات بین الملل     2. مطالعات بین الملل

هـ ) معاونت پژوهش و برنامه ریزی

1. آمار و اطلاعات  2. اطلاعات و پژوهش ها   3. تحلیل داده ها  4. افکار سنجی   5. انتشارات