عباس دوزدوزانی

عباسعلی دوزدوزانی

 عباسعلي دوزدوزاني


متولد 1321 تبريزتحصيلات


كارشناسي ارشد مديريت، گرايش سيستم هاسوابق اجرايي و اجتماعي


عضويت در حزب ملل اسلامي در سال 1343


فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1358 و 1359


وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در كابينه شهيد رجائي


نماينده مردم تبريز در دوره اول مجلس شوراي اسلامي


 نماينده مردم تهران در دوره دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي


كارشناس عالي نهاد رياست جمهوري در سال 1372