محمد غرضی

محمد غرضی


مهندس سید محمد غرضی

متولد سال 1320 اصفهان


تحصیلات
 

 فوق لیسانس  الکترونیک


سوابق اجرايي و اجتماعي

سمتهای مختلف در سپاه پاسداران، استانداری کردستان و استانداری خوزستان
 
وزیر نفت از سال 1360  تا 1364


وزیر پست و تلگراف و تلفن از سال 1364 تا
1376