محمدحسین درودیان

محمدحسین درودیان


 محمد حسين دروديان


 متولد 1344 شهر ريتحصيلات


ليسانس اقتصادسوابق اجرايي و اجتماعي


شركت در مبارزات سياسي عليه رژيم سابق در دوره دبيرستان


حضور در جبهه هاي جنگ تحميلي و رسيدن به درجه جانبازي


استخدام در بخش معاملات خارجي بانك


تأسيس شركت ساختماني


تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه اقتصاد


مسوول تبليغات منطقه 1 در انتخابات رياست جمهوري آقاي خاتمي


جوان‌ترين عضو شوراي شهر و از فعالان ستاد شوراياري