تشکیل جلسات

تشکیل جلسات


تشكيل جلسات

 

جلسات شورا بعد از اولين جلسه، به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل مي شود؛ و در صورت درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذي ربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرورت تشكيل جلسه، موظف به تشكيل جلسه فوق العاده است. همچنين، شورا مي تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق العاده تشكيل جلسه دهد.

جلسات رسمي شوراي اسلامي شهر تهران، پس از تصويب در جلسه شورا، در روزهاي سه‌شنبة هر هفته با حضور مستمعين و در روزهاي يكشنبه به صورت فوق العاده برگزار مي‌شود.

جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود. ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند جلسه غير علني تشكيل شود .

شورا براي جلسات عادي و فوق‌العاده و نيز كميسيون هاي شورا براي جلسات خود ، بايد دفتر ثبت صورت جلسات داشته و صورت جلسات به امضاي اعضا، اعم از مخالف يا موافق، برسد . دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورت جلسه، صفحه اول آن بايد با  ذكر شماره صفحات به امضاي رئيس شورا و حسب مورد ، اعضاي شورا و يا كميسيون هاي مربوط برسد. صورت جلسات شورا بايد به گونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر

 


جلسه و اسامي اعضاي حاضر و غايب و آراي مثبت و منفي اعضا، مربوط به هر يك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد .

اكثريت مطلق آراي حاضرين عبارت از نصف به علاوه يك اعضاي حاضر در جلسات رسمي شوراي اسلامي شهر تهران است كه نصاب حداقل آن شش نفر مي باشد ، مگر در خصوص استيضاح و بركناري شهردار تهران كه وفق ماده 73 قانون شوراها اتخاذ تصميم نيازمند تصويب دوسوم كل اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (14 نفر از 21 نفر) مي باشد و به اختصار « اكثريت آرا »  خوانده مي شود .

 


محل تشكيل جلسات

 

 جلسات شورا و كميسيون هاي آن در محل مخصوصي كه توسط شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد، تشكيل خواهد شد . جلسات شورا در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود .

محل تشكيل جلسات شوراي اسلامي شهر تهران و كميسيون هاي آن در تهران به نشاني خيابان بهشت، جنب شهرداري تهران، ساختمان شوراي اسلامي شهر مي باشد. محل تشكيل جلسات رسمي در تالار شورا واقع در طبقه همكف  و تالار ملحق به آن در طبقه اول اين ساختمان  است. محل تشكيل جلسات كميسيون ها نيز در اين ساختمان در محل هايي است كه هيات رئيسه شورا تعيين مي نمايد. با اين وجود، هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات شورا به غير از تالار شورا و كميسيون ها به غير از محل هايي كه هيات رئيسه تعيين و توسط رئيس شورا ابلاغ مي شود رسميت ندارد .

در شرايط اضطراري و حوادث غير مترقبه، نظير جنگ و يا وقوع بلاياي طبيعي كه امكان تشكيل جلسات رسمي شورا و كميسيون ها در محل ثابت نيست،  به پيشنهاد هيات رئيسه و تائيد دو سوم اعضاي شورا و تا زمان رفع اضطرار و با اطلاع قبلي به مراجع ذي ربط ( فرمانداري تهران) مي توان جلسه شورا را در محل ديگري برگزار نمود .

 

 

دستور جلسات

 

دستور جلسه شوراي اسلامي شهر تهران عبارت از برنامه كار جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران است كه بر اساس پيشنهادهاي واصله ( گزارش هاي واصله از كميسيون هاي اصلي شورا درخصوص لوايح و طرح هاي ارجاعي و گزارشات مالي ) توسط منشيان شورا با ذكر زمان دقيق تشكيل جلسه تدوين و حداقل 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه بـا امضاي رئيس شورا به اعضا ابلاغ و رونوشت آن جهت ديگـر مراجع ذي ربط   ( شهــرداري تهران ، ديگر دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ـ فرمانداري تهران ) ارسال مي شود .

دستور جلسات رسمي شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و با توجه به اولويت ها از طرف هيات رئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان، تشخيص اولويت با هيات رئيسه خواهد بود.

با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر، مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت يا مسكوت گذاشت.