دبیرخانه

دبیرخانه

دبيرخانه شورا

 

سازمان  شورا مسئوليت امور اداري و پشتيباني و گردش امور مالي شورا را بر عهده دارد. سازمان اداري شورا به تناسب سازمان شهرداري از طرف شهردار تهيه و پيشنهاد شده و پس از تصويب شورا و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به وزارت كشور ارجاع تا پس از تصويب ابلاغ شود .


كاركنان دبيرخانه شورا تابع آيين نامه استخدامي شهرداري ها خواهند بود .


كليه احكام مسئولين و كاركنان دبيرخانه شورا كه از كاركنان شهرداري خواهند بود توسط رئيس شورا صادر خواهد شد و دبيرخانه شورا زير نظر رئيس و هيات رئيسه و يا فردي كه با تصويب هيات رئيسه از سوي رئيس معرفي خواهد شد انجام وظيفه خواهد نمود .


دفاتر هر عضو شورا داراي يك دفتردار، يك راننده، و يك نفر مشاور مي باشد؛ كه با نظر عضو از ميان كاركنان شهرداري يا سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري خواهد بود و زير نظر سازمان شورا فعاليت خواهند نمود .


 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان شورا تابع قوانين و مقررات شهرداري تهران است .