نمایندگی ها

نمایندگی ها

نمايندگي هاي شورا

 

هر گونه نمايندگي از جانب شورا براي شركت در مجامع ، شوراها ، كميسيون ها ، كميته ها، نهادها، و دستگاه هاي اجرائي با پيشنهاد رئيس شورا و تصويب در جلسات شورا

مي باشد و زمان آن از تاريخ ابلاغ حكم به مدت دو سال خواهد بود .


انتخاب مجدد نمايندگان براي يك دوره در همان موضوع بلامانع مي باشد .


اگر به موجب مصوبات شورا ، تعيين نماينده به پيشنهاد كميسيون يا كميته تعيين شده باشد بر اساس آن اقدام مي شود.


كليه نمايندگي ها زير نظر هيات رئيسه شورا انجام وظيفه مي نمايند و موظفند گزارش عملكرد ماهانه خود را به هيات رئيسه ارائه نمايند .

 

 نمايندگان فقط در حوزه وظايف و مسئوليت هاي محوله  مجاز به اقدام و فعاليت مي باشند و دخالت در ساير موارد كه در حوزه وظايف آنان نيست ممنوع و موجب سلب نمايندگي آنان بر اساس تشخيص هيات رئيسه و تصويب شورا خواهد بود .