کمیسیون های شورا

کمیسیون های شورا

كميسيون هاي شورا

 

شورا مي‌تواند حسب نياز با تشكيل كميسيون هايي با شركت اعضاي خود موافقت كرده و تعداد آن ها را افزايش يا كاهش دهد  .

تعداد اعضاي هر كميسيون از سه تا پنج نفر بوده و هر يك از اعضاي شورا موظف است حداقل عضو يك كميسيون باشد . مدت عضويت هر يك از اعضا در آن از تاريخ ابلاغ حكم به مدت يكسال مي باشد .

هر يك از اعضاي شورا موظفند بر حسب سوابق و اطلاعات و تخصص خود با رعايت اولويت در يكي از     كميسيون هاي اصلي شورا عضويت داشته باشد .

اعضاي كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند .

 جلسات كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با راي اكثريت مطلق اعضاي حاضر اتخاذ مي شود . جلسات هر كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمي و تصميمات با اكثريت آرا (سه نفر ) قانوني است  .

 هريك از كميسيون ها در اولين جلسه از بين خود يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب خواهد كرد . منشي كميسيون مخبر كميسيون نيز خواهد بود .

 رئيس شورا پيشنهادهاي رسيده را با توجه به موضوع آن با تعيين مهلت براي اعلام نظر به كميسيون مربوط ارسال مي‌دارد و مقرر مي‌كند كه همزمان نسخه‌اي از پيشنهادات مذكور در اختيار ساير اعضاي شورا نيز قرار گيرد تا هر كس نظري دارد به كميسيون مربوط ارايه نمايد .

 هريك از كميسيون ها مكلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعيين شده از طرف رئيس شورا و در صورت عدم تعيين مدت از طرف رئيس شورا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند . در صورتي كه كميسيون  براي بررسي موضوعي نيازمند مهلت بيشتري باشد با درخواست از رئيس شورا اقدام خواهد كرد . كميسيون ها مي‌توانند براي بررسي مطالب محوله از نظرات كارشناسان و مشاوراني كه دعوت مي‌نمايند بهره‌مند شده و عندا‌لاقتضاء حق الزحمه مناسبي نيز با تصويب شورا به آنان پرداخت كنند .

 پيشنهادات واصله به كميسيون در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد،  با حضور شهردار و با نماينده وي، كه بدون حق رأي و براي اداي توصيحات در جلسات شركت مي‌كند،  رسيدگي خواهد شد .

هر كميسيون موظف است جلسات خود را در محل ثابتي، كه توسط هيات رئيسه شورا و در داخل شورا تعيين مي شود، تشكيل دهد .

هر كميسيون موظف است زمان هاي  ثابتي را جهت بررسي مسائل و موارد ارجاعي تعيين و مراتب را به هيات رئيسه اعلام نمايد تا در تقويم ماهانه برنامه كار شورا درج و اعلام شود .

دستور جلسات كميسيون ، تنها بر اساس موارد ارجاعي از سوي رئيس شورا توسط منشي (مخبر) كميسيون تنظيم و به امضاي رئيس كميسيون با ضمائم مربوط حداقل 48 ساعت قبل از برگزاري جلسات در اختيار اعضاي كميسيون، مسئولين اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد .

در صورتي كه كميسيون در موارد مربوط به وظايف و حيطه خود خواستار بررسي و تهيه طرح  باشد، موضوع را در كميسيون مطرح و در صورت تصويب پيشنهاد طرح را به هيات رئيسه اعلام مي نمايد، تا در صورت تأئيد توسط هيات رئيسه از طريق نامه رسمي جهت اقدام به كميسيون مربوط ارجاع و مورد اقدام قرار گيرد .

در هر صورت بررسي ها و فعاليت هاي كميسيون بدون ارجاع از سوي هيات رئيسه (رئيس شورا) فاقد وجاهت قانوني است .

كميسيون موظف است موارد ارجاعي از سوي رئيس شورا را مورد بررسي قرار داده و با دعوت كارشناسان ذي ربط ، گزارش نهايي را در ظرف مدت تعيين شده تدوين و طي نامه رسمي به هيات رئيسه شورا ارائه نمايد .

در مواردي كه بنا به پيشنهاد هيات رئيسه و يا در قالب طرح پيشنهادي از سوي اعضا، نياز به تشكيل كميسيون هاي خاص  باشد با تصويب شورا كميسيون هاي مزبور تشكيل مي گردد . كميسيون ها نيز تابع مقررات كميسيون هاي دائمي و اصلي شورا بوده و هيات رئيسه شورا مسئول هماهنگي تشكيل اين كميسيون ها مي باشد .

 

كميسيون هاي اصلي و دائمي شورا

 

به منظور بررسي ، اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرح هاي ارائه شده از سوي اعضاي شورا و گزارش هاي ارائه شده و تبيين وظايف شوراي اسلامي شهر تهران و آنچه كه در قانون و ساير قوانين و مقررات كه بر عهده شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد سه كميسيون اصلي به شرح ذيل در شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل مي شود 
 

الف : كميسيون برنامه وبودجه و امور حقوقي


ب   : كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و امور ورزشي


پ   : كميسيون عمران و حمل و نقل


ج      :  کمیسیون معماری و شهرسازی

چ     : کمیسیون نظارت و حقوقی

د     : کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری 

موضوعات كلي در حوزه بررسي هر كميسيون به شرح ذيل مي باشد :


الف – كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي شامل : مسائل اقتصادي ، مالي ، برنامه ريزي ، محاسبات و بودجه ، تفريغ بودجه ، امور درآمد ، امور اداري و تشكيلاتي ، حسابداري و حسابرسي و امور حقوقي .


ب – كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و امور ورزشي شامل : مسائل فرهنگي ، مذهبي ، آموزشي و پرورشي ، اجتماعي بهداشتي ، ورزشي، تفريحي ، هنري، تعاوني و رفاهي


پكميسيون عمران و حمل و نقل شامل : مسائل حمل و نقل و ترافيك ، فني و مهنـدسي ، عمـران


ج- کمیسیون معماری و شهرسازی:


ح- کمیسیون نظارت و حقوقی

د- کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری

كميسيون هاي فرعي شورا

 

الف: كميسيون نامگذاري

 

ب : كميسيون باغات

 

ج :  كميسيون بند 20

 

د: کمیسیون ماده 38