خزانه دار شورا

خزانه دار شوراوظايف خزانه دار شورا

 


1-     انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.


2-     همكاري با رييس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.


3-   تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اموال و دارايي هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي گيرد و امضاي آن به اتفاق رييس شورا.


4-     تنظيم صورت هاي مالي شورا


5-   بررسي صورت حساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري، موضوع ماده 79 قانون شهرداري، و ارايه آن همرا با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت حساب.