منشیان شورا

منشیان شورا

وظايف منشي يا منشيان شورا

 

 

1-     تهيه و تنظيم دستور جلسات بر اساس پيشنهادهاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.

2-     تنظيم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آن ها در محل شورا.

3-   تهيه متن نامه هاي شورا، ثبت و شماره گذاري آن ها، تهيه آمار و اطلاعات، تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارايه به رييس شورا، تهيه رونوشت مصوبات
جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمان هاي ذي ربط با امضاي رييس شورا.

4-     انتشار صورت تاييد شده جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و ارسال نسخه هايي از آن به وزارت كشور.

5-     انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون بايد به اطلاع عموم مردم برسد.