رییس شورا

رییس شورا


وظايف رييس شورا

 

رييس شورا وظايفي به عهده دارد كه اهم آن به شرح زير است:


1-     مسووليت امور اداري و مالي شورا


2-     تعيين دستور جلسه، زمان و نوع جلسه ( عادي يا فوق العاده) شورا


3-     دعوت مقامات از اشخاصي كه شورا ضرورت حضور آن ها در جلسات شورا يا كميسيون هاي شورا را تشخيص دهد.


4-     دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا و كميسيون هاي شورا


5-     پيگيري مصوبات شورا


6-   معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند، به مسوولين اجرايي، نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني جهت فراهم آوردن زمينه هاي همكاري در صورت درخواست آنان.


7-     معرفي افراد مورد تاييد شورا براي انجام اقدامات مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي قانون شوراهاي اسلامي كشور.


8-     احكام مسئول و اعضاي دبيرخانه شورا، كه از كاركنان شهرداري خواهند بود، توسط رييس شورا صادر مي شود. 


9-     رييس شورا سخنگوي شورا است مگر آنكه شورا عضو ديگري را تعيين كند، و مواضع و اطلاعات رسمي شورا توسط او اعلام مي شود.


10-  ايجاد تعهد، تشخيص، تسجيل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صلاحيت رييس شورا يا اعضايي است كه از طرف وي به طور كتبي و منجز اختيارات لازم به آن ها تفويض مي شود.


11- تاييد بودجه شورا كه توسط خزانه دار شورا تنظيم مي شود و طرح جامع آن در شورا براي تصويب.( نيازهاي مالي و تداركاتي شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تامين خواهد شد.)


12- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رييس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي و طرح آن در جلسه شورا.


13- كليه مكاتبات رسمي شورا با امضاي رييس شورا است. ( نايب رييس شورا در غياب رييس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است.)