هیات رئیسه

هیات رئیسه


هیات رئیسهبر مبناي آيين نامة داخلي، هيات رئيسة شوراي اسلامي شهر تهران متشكل از پنج عضو : رئيس ، نايب رئيس ، دو منشي و يك خزانه‌دار است كه براي مدت 2 سال انتخاب


مي‌شوند.


در اولين جلسه رسمي شورا، اعضاي حاضر اقدام به برگزاري انتخابات داخلي مي نمايند و از بين خود و با راي مخفي يك رئيس، يك نايب رئيس، و حداقل يك منشي، و يك خزانه دار


براي مدت دو سال انتخاب و مراتب را صورت جلسه مي نمايند. انتخاب اعضاي هيات رئيسه در صورت استعفاي هر يك از آنان از سمت خود و يا هر يك از اعضاي هيات رئيسه از


شورا، حداكثر ظرف يك هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و يا خروج عضو و براي همان منصب برگزار مي شود.


هيات رئيسه براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد؛ لكن انتخاب آنان براي هر مسئوليت براي دو سال بعد نيز بلامانع مي باشد .


در صورتي كه هر يك از اعضاي هيات رئيسه پيش از انقضاي مهلت مقرر از عضويت در هيات رئيسه استعفا دهد، متن استعفا بايد به صورت مكتوب و با ذكر دلايل و مستندات تهيه


و پس از ثبت در دبيرخانه شورا در جلسه بعدي اعلام وصول شده و در جلسه بعدي دردستور قرار گرفته و متن آن  توسط فرد مستعفي درهمان جلسه قرائت مي شود و در


همان جلسه وفق مقررات جهت تعيين فرد جايگزين، انتخابات انجام خواهد شد .


در صورت فوت و يا تصويب بركناري هر يك از اعضاي هيأت رئيسه ، هيأت رئيسه طي گزارشي مكتوب مراتب را به اعضاي  شورا اعلام و در جلسه رسمي گزارش مربوط قرائت


و وفق مقررات نسبت به انتخاب فرد جايگزين اقدام مي گردد .


انتخاب اعضاي هيات رئيسه براي هر مسئوليت، تنها براي مدت باقي مانده از دو سال خـواهد بـودوظایف هیات رئیسه


هيات رئيسه شورا موظف است  نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد :


الف - تشكيل جلسات هيات رئيسه و بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص موارد مطروحه و ابلاغ مصوبات هيات رئيسه جهت اجرا و پي گيري آن ها.


ب - ثبت و تشكيل پرونده جهت كليه طرح ها ،‌ لوايح و گزارشات واصله به منظور اعلام وصول در جلسات رسمي و همچنين ارجاع طرح ها و لوايح و گزارشات و كليه مواردي كه نيازمند به بررسي در كميسيون هاي اصلي شورا است و تنظيم گزارش كار و بررسي آن ها.

هيات رئيسه موظف است پس از وصول طرح ها و لوايح و گزارشات در جلسات رسمي با توجه به ارتباط موضوع  آن ها را با ضمائم مربوط به كميسيون اصلي ارجاع و ضمن تعيين مهلت ، گزارش بررسي را درخواست نمايد. همچنين رونوشت هاي مربوط را جهت بررسي به كميسيون هاي فرعي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ارسال نمايد.


ج - ‌تنظيم دستور جلسات رسمي شورا و اعلام آن ها با امضاي رئيس شورا جهت ابلاغ به اعضا و مسئولين ذي ربط .


د- هماهنگي در برگزاري جلسات رسمي شورا اعم از عادي ، فوق العاده، علني يا غير علني در زمان هاي تعيين شده.


هـ -  ايجاد برقراري و ارتباط منظم با اعضاي شورا و مسئولين اجرايي ذي ربط جهت رايزني در موارد مطروحه.


و - نظارت دقيق بر مستند سازي شامل ثبت و ضبط صوتي ،‌تصويري و مكتوب نمودن كليه جلسات رسمي شورا و حفظ و نگهداري آن ها در محل شورا .


ز - تهيه و تنظيم متون نامه هاي مربوط به هيات رئيسه و ثبت و شماره گذاري آن ها و آماده سازي جهت امضا و ابلاغ توسط رئيس شورا.


ح -تنظيم وتدوين صورت جلسات شورا و مصوبات و تهيه پيش نويس مصوبات جهت ابلاغ به مراجع ذي ربط.


ط - نظارت بر تهيه و تنظيم و انتشار مشروح مذاكرات جلسات رسمي شورا .


ي - پي گيري مصوبات ابلاغي به مراجع اجرايي ذي ربط از طريق تهيه و تدوين مكاتبات لازم با امضاي رئيس شورا.


ك - ايجاد هماهنگي جهت برگزاري كليه جلسات رسمي كميسيون هاي اصلي شورا و كميته هاي نظارت منطقه اي و ساير كميسيون ها و هيأت هاي مربوط و نمايندگي هاي شورا.


ل - تنظيم و ارائه بودجه و متمم آن و اعتبارات مالي پيشنهادي مورد نياز شورا و ارائه آن به شورا جهت تصويب نهايي با هماهنگي مستقيم رئيس و خزانه دار شورا .


م - تنظيم صورت جلسات حضور و غياب اعضاي شورا و اعلام به مراجع ذي ربط .


ن - تنظيم صورت جلسات تحويل و تحول اموال و دارايي هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي گيرد، جهت امضا توسط مسئولين ذي ربط .


س - تهيه و تنظيم گزارش فعاليت ها و عملكرد شورا جهت ارائه از طريق رئيس شورا و انتشار عمومي .


ع - تهيه و انتشار صورت تأئيد شده جامع در آمد و هزينه شش ماهه شهرداري و ارسال آن به مراجع ذي ربط، فرمانداري – وزارت كشور .


ف - تهيه و انتشار مجموعه مصوبات شورا جهت اطلاع عمومي به خصوص از طريق روزنامه هاي رسمي كشور و روزنامه همشهري .


ص - تنظيم صورت هاي مالي شورا توسط خزانه دار و ابلاغ آن توسط رئيس شورا .


ض - بررسي صورت حساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري، موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه جهت طرح در جلسات رسمي شورا حداكثر

ظرف مدت يك هفته پس از دريافت صورت حساب توسط خزانه دار .


ظ - تهيه و تنظيم وتصويب دستورالعمل هاي مالي ،‌ اداري و تشكيلاتي و انضباطي شورا وابلاغ آن توسط رئيس شورا .


غ - تعيين دبيران اداري مناسب از ميان كارمندان سازمان اداري شورا جهت انجام امور كميسيون ها و كميتـه هاي نظارتي به منظور انجام امور اداري مربوط از قبيل ارتباط با هيات رئيسه ، ‌ادارات شورا ،‌ كميسيون ها و كميته ها و تنظيم و توزيع مراسلات و ضبط مذاكرات و بايگاني اوراق و پرونده ها و سرعت بخشيدن به جريان امور دفتري و تهيه صورت جلسات و ساير امور مربوط به كميسيون ها .


هيات رئيسه مجاز است با تشكيل دبيرخانه مصوبات شورا امور جلسات شورا و وظايف محوله را مورد اقدام و پيگيري قرار دهد .

هيات رئيسه شورا موظف است با نظر رئيس شورا در ابتداي هر دوره و بر اساس تخصص و توانمندي، عضويت هر يك از اعضا را در يكي از سه كميسيون اصلي پيشنهاد نموده و پس از جمع بندي نظرات، موضوع در دستور جلسه شورا قرار گرفته و بر اساس تصويب شورا احكام عضويت هر يك از اعضا  صادر و ابلاغ شود .

پس از مدت يكسال هيات رئيسه موظف است جهت تعيين عضويت اعضا در كميسيون ها از آنان استعلام نموده و اقدام نمايد .