فاطمه جلایی پور

فاطمه جلایی پور


فاطمه جلايي‌پور


متولد 1338 تهرانتحصيلات


ليسانس علوم اجتماعيسوابق اجرايي و اجتماعي


ورود به جريان فعال دانشجويان خط امام همزمان با انقلاب به عنوان يكي از دانشجويان انجمن اسلامي كه اوج اين حركت به اشغال لانه جاسوسي منجر شد.


5 سال حضور در ستاد پشتيباني جهاد سازندگي در اهواز و در خدمت جنگ و رزمندگان اسلام


حضور در نهادهاي مدني به عنوان يكي از مهمترين عرصه‌هاي اجتماعي