محمدابراهیم اصغرزاده

محمدابراهیم اصغرزاده


مهندس محمد ابراهيم اصغرزاده


متولد 1334  


تحصیلات

دکترای علوم سیاسی


سوابق اجرايي و اجتماعي نماينده مردم تهران در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي


معاونت بين‌الملل آقاي خاتمي در وزرات ارشاد


قائم مقام فرهنگي مؤسسه كيهان (در زمان مديريت آقاي خاتمي)