معرفی شورا

معرفی شورا


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در متن اصول مربوط به شوراهاي اسلامي كشور ، ضمن بحث و بررسي و تصويب اصول راهگشا ، بر اين نكته تاكيد دارد كه كشور مي‌بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. بر اين اساس است كه علاوه بر انتخاب شهردار، وظايف اجرايي ، وظايف تقنيني و وظايف نظارتي شوراي شهر به تفكيك تعيين و مشخص شده است .


شوراي اسلامي شهر تهران داراي پانزده عضو مي باشد كه از طريق انتخابات عمومي به صورت مستقيم و با راي مخفي و اكثريت نسبي آراي مردم انتخاب مي شوند. تعداد اعضاي علي البدل اين شورا شش نفر مي باشد.


   •  هیات رئیسه

   •  رئیس شورا

   •  منشیان شورا

   •  خزانه دار

   •  کمیسیون ها

   •  کمیته ها

   •  نمایندگی ها

   •  دبیر خانه

   •  دفتر هیات رییسه و مصوبات

   •  معاونت اجرائی

   •  معاونت نظارت

   •  تشکیل جلسات

   •  اداره کل روابط عمومی و بین الملل