منظر خیر حبیب اللهی

منظر خیر حبیب اللهی

منظر خیر حبیب الهی

متولد  1328

محل تولد تهران 


 تحصيلات

 فوق ليسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی


آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى

مشاور مدير کل آموزش و پرورش استان تهران

نماينده آموزش و پرورش در کميسيون بانوان

معاونت مالی و تربيتی مرکز تربيت معلم

همکاری در دوران دانشجويي با گروه فرهنگی رفاه و مسئوليت همياری با آقاِيان رجائي و باهنر

دستگيری پس از تکميل کارشناسی اقتصاد و منع از ادامه تحصيلات تکمِيلی در داخل و خارج در سال 1352

حدود 30 سال سابقه تدريس در مناطق آموزش و پرورش و مراکز تربيت معلم