دوره ی اول 1380- 1378

اعضای دوره ی اول

 

آقایان عبدا... نوری و محمد غرضی و خانم جمیله کدیور به منظور کاندیدا شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره ی ششم از عضویت در شورای اسلامی شهر تهران برابر قوانین استعفا دادند. ا این رو ، تعداد اعضای نمایش داده شده 18 نفر می باشد در حالیکه تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران دراین دوره 15 نفر بوده است.