معاونت نظارت

معاونت نظارت

تدوين و تصويب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران حكايت دارد كه قانونگذار ابعاد و مصاديق نظارت بر عملكرد شهرداري را در ماده 71 قانون مذكور به طور مشروح احصاء كرده است لذا به منظور اجراي خط‌مشي و تحقق اهداف عاليه قانون و هم‌چنين بهبود فرآيند نظارت مكفي و دقيق بر كليه امور و عملكردهاي شهرداري تهران و سازمان و شركتهاي وابسته به آن، معاونت امور نظارت و پيگيري شوراي اسلامي شهر تهران متشكل از كارشناسان متخصص تشكيل گرديد كه اهم وظايف قانوني آن به شرح ذيل است:

 

      نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتيكه اين نظارت محل جريان عادي اين امور نگردد.

     نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌ آن‌ها به طوي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

     نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .

     نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .

    نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظارت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خط آتش‌سوزي و مانند آن.

     نظارت بر ايجاد گورستان، غالخانه‌ و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

     نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.