مقالات

ایجاد شده توسط : hashemi-sm در 1395/4/28 12:29:27


سردار بی‌بی مریم بختیاری سردار آزادگی (به روایت اسناد منتشر نشده)
بی‌بی مریم، فرزند حسین‌قلی خان ایلخانی و بی‌بی فاطمه، دختر علیرضا خان چهارلنگ کیان‌ارثی بوده است. نام اصلی‌اش مریم بیگم بوده و وی را بی‌بی مریم، سردار بی‌بی مریم و مریم‌السلطنه نیز می‌خواندند. بی‌بی مریم مادر شهید علی‌مردان خان (که به دستور رضاخان اعدام شد)، محمدعلی خان، مصطفی‌قلی خان و خواهر علی‌قلی خان سردار اسعد،‌ صمصام‌السلطنه، سردار ظفر، امیر جاهد، امیرقلی خان، اسفندیار خان، بی‌بی نیلوفر و بی‌بی زهرابیگم است. از زمان و مکان دقیق تولد سردار بی‌بی مریم بختیاری اطلاع دقیقی د...

بی بی مریم با نظام‌السلطنه مافی و حاج نورالله اصفهانی مکاتبه داشته، و دفاع از حقوق و جایگاه زنان با استفاده از مکاتبه با علما و فقها از ویژگی‌های بارز وی، و خانه‌اش پناهگاه آزادیخواهانی چون وحید دستگردی و فرخی یزدی بوده است.

print

rating
  نظرات