مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/4/13 11:1:41

زهرا نژادبهرام:
چرا کودکان کار برمی گردند سر چهارراه ها؟
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی چاپ شده در روزنامه بهار از چرایی برگشت کودکان کار بر  سر چهارراهها برای کار در خیابان ها نوشته است.


در بازدیدی که از منطقه 18 شــهر تهران و محالت آن؛ یافت آباد و... داشتم، سری هم به موسسه خیریه مهرانه قلب سفید)حامی کودکان کار(، زدم؛ تقریبا همه کودکانی که در آن ســاعت از روز)پیش از ظهر(آنجا بودند، از تبعه های افغانستانی بودند؛ عده ای از آن ها که برگتر بودند در اتاقی مشــغول تمرین تئاتر بودند و کوچکترها، در اتاق دیگری مشــغول نقاشی کشیدن و بازی.  این خیریه بــه لحاظ مالی وابســته به شــهرداری منطقه اســت؛ در صحبــت هایی که با مســئولان و اداره کنندههــای آن داشــتم، توجه بــه آموزش کودکان را دارای اهمیت دانســتم. توانمندساختن خانواه های کــودکان کار از اهمیت بالایی برخوردار اســت؛ آنها گفتند که نیمی از کالاس هایشــان ویژه خانواده هاست.

یکی از دلایلی که سبب می شد کودکان برگردند سر چهارراه ها، ناتوانی خانواده هاســت. اگر خانوادهها توانمند شــده و نیاز اقتصادی شــان بــه دلیل آن توانمندی تا حدودی رفع شود، کار کودک در درجه چندم اهمیت برای خانواده ها قرار می گیرد.

آن ها در تشــکل های غیردولتی عضویت نداشتند و ارتباطی به لحاظ انتقال تجارب و دانســته ها میان آنها و نهادها و تشــکل هــای مذکور، تــا به حال، صــورت نگرفته بود که بــه اعتقاد من برای رشــد و تاثیرگذاری بیشــتر در زندگی کــودکان کار، می بایست که این ارتباط ایجاد شود. می شود از ظرفیت این NGOها استفاده کرد و و فضایی که شهرداری دارد، میتواند در اختیار آن ها هم قرار بگیرد؛ به این دلیل که همه کودکان کار به این موسسه دسترسی ندارند؛ کودکان بسیاری در ســطح شهر هستند که اگر شــهرداری بتواند چنین فضاهایــی را با ارتباط با تشــکل ها، تامین کند، اتفــاق مهمی در خصوص رسیدگی به کودکان کار، رخ می دهد.

دو حوزه مهارت آموزی )خواندن و نوشتن( و سلامت و بهداشــت، از اهمیــت بالایی در حــوزه کودکان کار، برخوردار اســت. باید ســامت این کودکان و خانوادههای آن ها تامین شود؛ ســوادآموزی به آنها مستمر باشــد و آموزش مهارت های الزم هم در نظر گرفته شود.

ما نه پلیس هســتیم؛ نه نیروی انتظامی و نه دادگاه؛ و شــاید تنها کاری که می توانیم انجام دهیم همین تامین فضا و امکانات آموزشی و بهداشتی است.

v     عضو هیات رئیسه شورای شهرتهرانprint
rating
  نظرات