مقالات

ایجاد شده توسط : teimouri-b در 1397/4/9 13:10:56

زهرا نژاد بهرام:
نیازها و خواسته های شهروندان اساسی ترین اصل اقدامات ماست
زهرا نژاد بهرام عضو هیات ریسه شورا در روزنامه بهار در یادداشتی از پرداختن و توجه به بافت های فرسوده نوشت: ما پیــش از این فکر می کردیم حلقــه مفقوده بافت های فرســوده فقط زوال اقتصادی است اما تجربه نشــان داد تنها زوال اقتصادی حلقــه مفقوده بافت های فرســوده نیســت، بلکه کاهش ارزش سکونت است.


هفته گذشــته در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهر تهران  حاضر شــده بودم؛ معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران و جمعی از مســئولان و صاحبنظران حوزه نوسازی بافت های فرسوده هم حضور داشتند. باید بگویم که سازمان نوسازی شــهر تهران یکی از اصلی ترین، مهمترین، جــدی ترین و اثرگذارترین دستگاه هایی است که فعالیت های آن می تواند در سطح محدوده خاصی از شــهر تهران تأثیر بسزایی داشته باشد. در این راستا، شورای پنجم در موضوع نوسازی بافت های فرسوده، از نظرات مردم تاثیرات بسیاری می پذیرد.

نخســتین اولویت شورای اسلامی شــهر تهران در رویکرد جاری، توجه به انسان و شهروندان است؛ این امری واضح اســت که اگر می خواهیــم در مورد هر اتفاقی در سطح شــهر تهان تصمیم گیری کنیم، می بایست نیازها و خواسته های شهروندان را نصب العین اقدامات خود قرار دهیم.

توجه بــه منابــع موجــود در شــهر هــم از دیگر های شــورای پنجم اســت کــه امانتی نزد اولویت اعضای شورا است و اعضاء شورا ، نگهبانان و حافظان این منابع هســتند تا به نحو شایســته به آیندگان انتقال یابد.

ما پیــش از این فکر می کردیم حلقــه مفقوده بافت های فرســوده فقط زوال اقتصادی است اما تجربه نشــان داد تنها زوال اقتصادی حلقــه مفقوده بافت های فرســوده نیســت، بلکه کاهش ارزش سکونت است؛ وقتی بافت به ارزش سکونت دست پیدا کند، ارتقاء اقتصادی خود را هم پیدا می کند. بهســازی محیطی یکی از اولویت هــای اصلی در نوسازی اســت که باعث ایجاد ظرفیت های لازم به منظور افزایش ارزش سکونت در بافت های فرسوده خواهد شــد. ضرورت توجــه به موضــوع «ارزش سکونت» هم اصلی ترین مسئله ای است که انتظار می رود با حضور مدیرعامل جدید سازمان نوسازی شــهر تهران، مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که میل به سکونت، میل به نوســازی و بازآفرینی را ایجاد می کند.

من وجــود دفاتــر خدمات نوســازی را بــه عنوان یکی از افتخارات ســازمان نوســازی مــی دانم که می توانند منجر به رونق و تصحیح شــکاف اعتماد شده؛ امیدوارم این دفاتر در محلاتی که دارای بافت فرسوده نیستند نیز تأسیس شوند.

ناگفته پیداســت که حضور دکتر افشانی(شهردار تهران)، دکتر حناچی (معاون شهرسازی شهرداری تهران)، نشانگر میل به تغییری است که شهروندان تهران خواستار آن هستند.

در مراســمی که با حضــور این مقامات مســئول برگزار شــد، دکتر کاوه حاجی علی اکبری به عنوان مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهر تهران معرفی شدند؛ باید به این نکته اشاره کرد که امروز مجموعه شهرسازی از تیم خاصی تشکیل شده و همه اعضای تیم به آنچه می خواهند انجام دهند واقف هستند.  1347 که قانون نوســازی و عمران شــهری از سال به تصویب رســید و تا بعد از پیروزی انقلاب، به قوت استفاده از ظرفیت های این خود باقی ماند اما عملا قانون مغفول مانده بود و شاید اولین پروژه جدی در این زمینه را بتوان پروژه نواب نام بردprint
rating
  نظرات