شرح تصویر

یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 1
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 1
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 2
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 2
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 3
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 3
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 4
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 4
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 5
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 5
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 6
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 6
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 7
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 7
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 8
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 8
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 9
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 9
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 10
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 10
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 11
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 11
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 12
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 12
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 13
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 13
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 14
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 14
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 15
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 15
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 16
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 16
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 17
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 17
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 18
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 18
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 19
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 19
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 20
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 20
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 21
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 21
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 22
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 22
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 23
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 23
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 24
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 24
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 25
یکصد و هشتادومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.09.12 - 25