شرح تصویر

نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 1
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 1
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 2
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 2
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 3
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 3
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 4
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 4
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 5
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 5
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 6
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 6
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 7
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 7
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 8
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 8
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 9
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 9
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 10
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 10
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 11
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 11
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 12
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 12
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 13
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 13
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 14
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 14
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 15
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 15
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 16
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 16
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 17
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 17
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 18
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 18
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 19
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 19
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 20
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 20
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 21
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 21
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 22
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 22
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 23
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 23
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 24
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 24
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 25
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 25
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 26
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 26
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 27
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 27
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 28
نشست خبری مهندس الویری رییس شورای عالی استانها - 98.09.11 - 28