شرح تصویر

نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 1
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 1
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 2
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 2
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 3
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 3
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 4
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 4
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 5
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 5
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 6
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 6
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 7
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 7
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 8
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 8
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 9
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 9
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 10
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 10
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 11
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 11
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 12
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 12
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 13
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 13
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 14
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 14
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 15
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 15
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 16
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 16
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 17
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 17
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 18
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 18
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 19
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 19
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 20
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 20
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 21
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 21
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 22
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 22
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 23
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 23
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 24
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 24
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 25
نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون شهرسازی - 98.09.10 - 25