شرح تصویر

0دستورجلسه178.pdf
2 طرح اصلاح آیین نامه نامگذاری - ردیف .pdf
1 طرح پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال - ردیف .pdf

اصلاحیه آیین نامه نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی.pdf
صورتجلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات .pdf
مـــصوبه 8 مورخ 28-7-78.pdf
مصـوبه منــقح1186 .pdf
مصوبه236 -14-5-80.pdf

مصوبه365-4-5-82.pdf
3 طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1399 - ردیف .pdf
2499@ الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارایه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات .pdf
2504@جوابیه اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه 2499 الزام به سامان بخشی لایحه عوارض و بهای خدمات .pdf
مصوبه 2505.pdf
6 تعیین ماموریت ها ، حدود اختیارات و مسئولیت شوراهای معماری مناطق - ردیف .pdf
8 معرفی 13 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان قائم مقام ذیحساب - ردیف .pdf
9 نامگذاری ( صورتجلسه 34 - ردیف .pdf
10 نامگذاری ( صورتجلسه 35 - ردیف.pdf
14- انتخاب 10 نفر از اعضای شورا جهت عضویت در کمیسیون ماده 100.pdf
قانون ماه صد شهرداریها - Copy.pdf