شرح تصویر

کمیته هنر و شهر دوستدار کودک - 98.08.14 - 1
کمیته هنر و شهر دوستدار کودک - 98.08.14 - 1
کمیته هنر و شهر دوستدار کودک - 98.08.14 - 2
کمیته هنر و شهر دوستدار کودک - 98.08.14 - 2
کمیته هنر و شهر دوستدار کودک - 98.08.14 - 3
کمیته هنر و شهر دوستدار کودک - 98.08.14 - 3