شرح تصویر

دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 01
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 01
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 02
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 02
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 03
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 03
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 04
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 04
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 05
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 05
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 06
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 06
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 07
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 07
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 08
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 08
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 09
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 09
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 10
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 10
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 11
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 11
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 12
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 12
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 13
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 13
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 14
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 14
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 15
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 15
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 16
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 16
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 17
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 17
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 18
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 18
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 19
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 19
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 20
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 20
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 21
دیدار نایب رییس شورا با اعضای مجمع مشورتی جوانان تهران- 98.06.17 - 21