شرح تصویر

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 1
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 1
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 2
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 2
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 3
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 3
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 4
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 4
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 5
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 5
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 6
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 6
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 7
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 7
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 8
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 8
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 9
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 9
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 10
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 10
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 11
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 11
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 12
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 12
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 13
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 13
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 14
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 14
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 15
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 15
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 16
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 16
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 17
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 17
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 18
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 18
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 19
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 19
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 20
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 20
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 21
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 21
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 22
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 22
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 23
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 23
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 24
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 24
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 25
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 25
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 26
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 26
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 27
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 27
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 28
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 28
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 29
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 29
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 30
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 98.06.17 - 30