شرح تصویر

بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 01
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 01
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 02
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 02
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 03
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 03
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 04
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 04
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 05
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 05
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 06
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 06
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 07
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 07
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 08
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 08
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 09
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 09
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 10
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 10
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 11
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 11
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 12
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 12
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 13
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 13
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 14
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 14
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 15
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 15
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 16
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 16
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 17
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 17
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 18
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 18
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 19
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 19
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 20
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 20
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 21
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 21
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 22
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 22
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 23
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 23
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 24
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 24
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 25
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 25
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 26
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 26
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 27
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 27
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 28
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 28
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 29
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 29
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 30
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 30
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 31
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 31
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 32
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 32
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 33
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 33
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 34
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 34
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 35
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 35
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 36
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 36
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 37
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 37
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 38
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 38
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 39
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 39
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 40
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 40
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 41
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 41
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 42
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 42
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 43
بازدید مهندس الویری از منطقه 13 شهرداری تهران - 98.05.23 - 43